Shop-Regeln

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Cena – cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedawcy w zamian za przeniesienie własności Towaru na Klienta. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym jest wyrażona w walucie polskiej oraz jest ceną brutto, tzn. uwzględniającą wszelkie podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
1.2. DAX Cosmetics – podmiot prowadzący Sklep internetowy edax.pl, czyli DAX Cosmetics sp. z o.o., z siedzibą w Duchnowie, ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020589, NIP: 5321708188, Regon: 016134490, nr BDO 000039089, zwany także „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą”.
1.3. Formularz Opinii – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie, za pomocą którego, Klient ma możliwość umieszczenia opinii o danym Produkcie.
1.4. Formularz Rejestracji - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie, za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
1.5. Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
1.6. Formularz Zapytania o Produkt - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie, za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość zadania Usługodawcy pytania dotyczącego danego Produktu.
1.7. Informacje handlowe - wszystkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku DAX Cosmetics, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez DAX Cosmetics, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Informacje handlowe są przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Informacje handlowe, w tym newslettery, przygotowywane są w oparciu o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizowaniu lub prognozowaniu aspektów dotyczących m.in. zachowań, zainteresowań, preferencji Klientów, Konsumentów, Usługobiorców.
1.8. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego DAX Cosmetics.
1.9. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.10. Konto - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień oraz statusie płatności.
1.11. Kodeks cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
1.12. Newsletter - mail zawierający informacje handlowe o charakterze marketingowym lub remarketingowym, wysyłany cyklicznie, po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w sklepie, przeglądania danego produktu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy, zgodnie z kalendarzem promocji. Mogą być to w szczególności, lecz niewyłącznie, informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach, bestsellerach kodach rabatowych, wiadomości powitalne po zakupie itp. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. W takim wypadku Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną elektroniczną czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.
1.15. Przedsiębiorca - podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
1.17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
1.18. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego DAX Cosmetics.
1.20. Sklep internetowy edax.pl – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
1.21. Sklep - Sklep internetowy edax.pl.
1.22. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: edax.pl
1.23. Towar (Produkt) – produkt prezentowany w Sklepie internetowym edax.pl.
1.24. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy DAX Cosmetics, a Klientem zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego edax.pl.
1.25. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem strony internetowej edax.pl taka jak: Formularz Rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Formularz Opinii, Formularz Zapytania o Produkt, Przywracaj Klientów, Porzucone Koszyki, Po Zakupie, Rekomendacje.
1.26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
1.27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.28.Usługobiorca – Klient lub inny podmiot korzystający z Usług Elektronicznych świadczonych przez DAX Cosmetics.
1.29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów (Produktów).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Sklep prowadzony jest przez DAX Cosmetics.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu oraz warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu.
2.4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty e-mail,
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome™, Firefox™, Internet Explorer™, Opera™ lub Safari™ z włączoną obsługą Java Script.
2.5. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych i ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient ma obowiązek poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.2. Klient zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.3. Formularz Rejestracji i Konto. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki (jeżeli różni się od adresu korespondencyjnego).
3.4. Podmiot prowadzący działalność hurtowniczą może skorzystać z Formularza Rejestracji przeznaczonego dla hurtownika. Wówczas zostanie poproszony o uzupełnienie takich danych jak: firma, NIP, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki (jeżeli różni się od adresu korespondencyjnego). DAX Cosmetics może skontaktować się z takim podmiotem przedstawiając mu zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. DAX Cosmetics zastrzega, że może odmówić prowadzenia za pośrednictwem Sklepu internetowego DAX Cosmetics sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
3.5. Klient może także wybrać inną metodę rejestracji tj. za pośrednictwem konta Facebook, Google lub LinkedIn.
3.6. W każdym wypadku Usługobiorca powinien także ustalić indywidualny login oraz hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
3.7. Konto umożliwia Usługobiorcy wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także umożliwia zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera, jak również przewiduje możliwość dokonania zwrotu Towarów oraz złożenia Reklamacji.
3.8. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
3.9. Do założenia Konta dochodzi po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz wybraniu opcji „Zarejestruj Konto”.
3.10. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła bądź loginu do swojego Konta może skorzystać z opcji „Nie pamiętam loginu lub hasła” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Konta oraz wybraniu opcji „Przypomnij hasło”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.
3.11. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edax.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
3.12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, tj.:
 • Korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
 • Powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) naruszania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
 • Powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) zamówienia przez Klienta Produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu Zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.
3.13. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
3.14. Formularz Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
3.15. Po wyborze Produktów Usługobiorca zostanie poproszony o wybór sposobu płatności oraz dostawy, a także podanie innych informacji w Formularzu Zamówienia dotyczących Klienta takich jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy) oraz numer telefonu kontaktowego, a także danych do faktury (jeżeli dotyczy). Aby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności online.
3.16. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
3.17. Newsletter. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce znajdującej się na Stronie oraz wybrać opcję „Zapisz się”. Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w Formularzu Rejestracji podczas zakładania Konta. W takim wypadku wraz z założeniem Konta Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter.
3.18. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera Usługobiorca może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edax.pl lub pisemnie na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna lub klikając w link „chcę zrezygnować z otrzymywania Newslettera” znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.
3.19. Formularz Opinii. Umieszczenie przez Klienta opinii następuje przy użyciu specjalnego formularza umieszczonego w karcie danego Produktu i udostępnianego nieodpłatnie przez Usługodawcę. Przy wyświetlaniu się opinii na stronie widoczny jest podpis autora komentarza w postaci podanego imienia. Zalecamy w tym miejscu, aby nie posługiwać się danymi osobowymi, lecz wyrażać opinie pod pseudonimem lub w sposób anonimowy. Niezależnie od powyższego przed przesłaniem opinii Usługobiorca musi potwierdzić, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. W celu potwierdzenia wysłania opinii, Klient zostaje poproszony o kliknięcie w link przesyłany na podany adres e-mailowy.
3.20. Opinia może dotyczyć wyłącznie konkretnego Produktu. Usługobiorca nie może umieszczać w komentarzach treści:
 • reklamowych, w tym o charakterze kryptoreklamy lub lokowania produktu, niedotyczących Produktu,
 • o charakterze bezprawnym,
 • obraźliwych,
 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., w tym propagujących przemoc,
 • zawierających wulgaryzmy,
 • uznawanych powszechnie za moralnie naganne,
 • zawierających utwory w rozumieniu prawa autorskiego, do których Usługobiorca nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji.
3.21. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi warunkami, o których mowa w ustępie powyżej.
3.22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii niezgodnych z Regulaminem.
3.23. Jeżeli opinia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient, umieszczając na Stronie opinię, udziela Sprzedawcy bezterminowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na utrzymywanie opinii w zasobach systemu informatycznego DAX Cosmetics, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie jej dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie i innych mediach), w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem jej egzemplarzy, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne i udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej DAX Cosmetics, Sklepu lub Towarów prezentowanych w Sklepie, na terytorium całego świata. W powyższym zakresie DAX Cosmetics jest uprawniony do udzielania sublicencji, a także do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu.
3.24. Formularz Zapytania o Produkt. Klient ma możliwość skierowania do Usługodawcy zapytania dotyczącego danego Produktu przy użyciu specjalnego formularza znajdującego się w karcie Produktu udostępnionego nieodpłatnie przez Usługodawcę. W celu złożenia zapytania Usługobiorca powinien podać swój adres e-mail oraz wypełnić treść zapytania. Usługodawca przekaże odpowiedź na zadane pytanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Stronami Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następne Kodeksu cywilnego są Sprzedawca oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Towaru oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy Ceny Towaru i kosztów dostawy oraz do odebrania Towaru.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży (złożenia Zamówienia), nie jest konieczne posiadanie Konta przez Klienta. Wystarczającym w tym wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przesłanego pocztą elektroniczną, będącego jednocześnie potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia oferty Klienta. Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o realizacji Zamówienia, a następnie o przekazaniu przesyłki do doręczenia.
4.4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do elektronicznego koszyka.
4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej Ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy.
4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków określonych niniejszym Regulaminem następuje przez udostępnienie Regulaminu na Stronie oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Sprzedawca ponadto utrwala Umowę sprzedaży w swoim systemie informatycznym wykorzystywanym przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu Internetowego.
4.10. Sprzedawca może dokonywać zmian Cen Towarów, wprowadzać nowe Towary do oferty w Sklepie Internetowym, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedawcę nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
4.11. Jeżeli okaże się, iż dany Towar objęty Zamówieniem Klienta jest aktualnie niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, a w przypadku, gdy Klient uiścił już płatność za ten Towar Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymaną kwotę za ten Towar (a jeżeli Zamówienie obejmuje tylko ten Towar, również pozostałe koszty Zamówienia), chyba że Strony postanowią inaczej.
4.12. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientom Towary bez jakichkolwiek wad.
4.13. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną, na podany przez takiego klienta przy Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Nie rodzi to żadnych roszczeń takiego klienta w stosunku do Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Klient może wybrać następujące formy dostawy wskazane na stronie Sklepu:
 • firmy kurierskiej (przy przedpłacie oraz płatności za pobraniem),
 • dostarczanie do paczkomatów (przy przedpłacie).
5.3. Sprzedawca umożliwia Klientom wybór dostawy Towarów na terenie Polski oraz do krajów Unii Europejskiej zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce „Wysyłka”.
5.4. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne polegające na oferowaniu darmowej dostawy Towarów. Sprzedawca może uzależnić darmową dostawę Towarów od minimalnej, ustalonej przez Sprzedawcę, wartości Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy są dostępne w zakładce „Wysyłka” w Sklepie Internetowym oraz widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta.
5.5. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane w procesie składania Zamówienia jeszcze przed jego złożeniem.
5.6. Sprzedawca ma obowiązek wydać Towary Klientowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. W opisie danego Towaru może być jednak podany krótszy termin. Jeżeli Zamówienie Klienta obejmuje Towary o różnych terminach dostawy, wówczas terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów, nieprzekraczający jednak 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
5.7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Sprzedawca informuje Klienta o Cenie, kosztach dostawy oraz innych ewentualnych kosztach związanych z zawartą Umową sprzedaży (a gdy nie sposób ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia) na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży.
6.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Towarów i kosztów dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
6.3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty Ceny wybierając jedną z dostępnych w ramach Sklepu Internetowego metod płatności:
 • za pobraniem przy odbiorze Towaru,
 • płatność za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych online,
 • płatność za pomocą tzw. szybkiego przelewu bankowego przy wykorzystaniu systemu transakcji płatniczych online,
 • płatność BLIK.
6.5. Usługa płatności online realizowana jest przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON: 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Regulamin określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej przelewy24.pl.
6.6. Sprzedawca może przewidzieć dla Klientów, którzy są Przedsiębiorcami płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy udostępniając takiemu Klientowi numer rachunku bankowego, na który ma dokonać płatności.
6.7. W sytuacji, gdy Klient wybrał inną metodę płatności niż płatność za pobraniem, a płatność ta nie została dokonana w ciągu 5 dni od chwili złożenia Zamówienia, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedawca potwierdził już przyjęcie Zamówienia - Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
6.8. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta Ceny w podanym terminie system Sprzedawcy oznaczy status Zamówienia jako nieautoryzowane, a Zamówienie nie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.
6.9. Przesyłki opłacone kartą płatniczą realizowane są po otrzymaniu autoryzacji płatności.
6.10. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze Zamówienia Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny za Towar/y w gotówce przy odbiorze przesyłki. Zwracamy uwagę, że w przypadku niektórych przewoźników akceptowana jest także płatność kartami płatniczymi. W celu uzyskania pełnej informacji w tym zakresie odwiedź naszą zakładkę „Wysyłka” lub skontaktuj się z wybranym przez Ciebie przewoźnikiem.
6.11. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie swojego urządzenia. Zobowiązanie Klienta do zapłaty jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podmiotu świadczącego dla Sprzedawcy usługę pośrednictwa finansowego.
6.12. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta, a jeżeli Klient wybrał metodę płatności jaką jest płatność przy odbiorze, czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
6.13. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym m.in. wykluczyć możliwość płatności przy odbiorze Zamówienia. Sprzedawca może w takiej sytuacji również wymagać od Klienta przedpłaty za Zamówienie w całości albo w części. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
6.14. Sprzedawca wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
6.15. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

7.1. Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje 14 - dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument powinien poinformować DAX Cosmetics o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego w wybrany sposób: drogą pisemną na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, e-mailowo na adres: bok@edax.pl lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie w zakładce „Chcę zwrócić produkt”. Konsument korzystając z formy pisemnej lub e-mailowej może także skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.5. Skorzystanie ze wzoru formularza, o którym mowa w ustępie powyżej nie jest obowiązkowe. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z innej formy niż formularz, w celu sprawnej realizacji procesu zaleca się, aby w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży podać następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, przedmiot umowy (Towar), którego dotyczy odstąpienie, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę odstąpienia od umowy. Podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu jest niezbędne w przypadku zapłaty za Towar za pobraniem. Zgłoszenie odstąpienia od umowy Konsument powinien opatrzyć swoim podpisem, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu składane jest w formie pisemnej.
7.6. DAX Cosmetics przesyła niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
7.7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.8. Złożone przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do Towarów wskazanych w ustępie powyżej zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar taki zostanie zwrócony – w takim przypadku Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

8. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

8.1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a DAX Cosmetics zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym DAX Cosmetics został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
8.2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności online, Sprzedawca dokonuje rozliczenia za pośrednictwem tego systemu.
8.3. DAX Cosmetics może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwroty rzeczy należy kierować na adres: Omnipack-DAX, Aleja Katowicka 66/DC04/10, 05-830 Nadarzyn. Zwrotów należy dokonywać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował DAX Cosmetics o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu obciąża Klienta.
8.4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. DAX Cosmetics jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) – 556(3) i kolejnych Kodeksu cywilnego.
9.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
9.3. Wada prawna natomiast występuje, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
9.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu i dotyczące Towarów należy zgłaszać pisemnie na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, e-mailowo na adres: bok@edax.pl lub za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie w zakładce „Chcę zareklamować produkt”. Zwroty Towaru należy kierować na adres: Omnipack-DAX, Aleja Katowicka 66/DC04/10, 05-830 Nadarzyn.
9.5. DAX Cosmetics zobowiązuje się do ustosunkowania się do każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem będzie wiązać się z koniecznością dostarczenia Towaru do DAX Cosmetics, koszt takiego dostarczenia ponosi Sprzedawca. W takim wypadku Klient w porozumieniu z DAX Cosmetics ustali czas i miejsce odbioru Towaru przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
9.7. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Klienta zaleca się, aby Klient w treści reklamacji podał następujące dane:
 • dane kontaktowe Klienta;
 • numer Zamówienia;
 • wskazanie Towaru, którego reklamacja dotyczy;
 • opis i datę stwierdzonej wady;
 • żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany rzeczy na nową, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą).
9.8. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. DAX Cosmetics podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
10.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, w tym wszystkich Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, należy zgłaszać pisemnie na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna lub mailowo na adres: bok@edax.pl.
10.3. Zalecamy, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji, m.in. dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym data wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

11. Rozstrzyganie sporów

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, stanowiącej jeden punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
11.2. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: bok@edax.pl. Więcej informacji na temat tej platformy znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.
11.3. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

12.1. W granicach, o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a co za tym idzie - przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie:
 • Odstąpienia od umowy sprzedaży (pkt 7 i 8 Regulaminu);
 • Reklamacji dotyczących Produktów (pkt 9 Regulaminu z wyłączeniem pkt 9.8).
W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
12.2. Sprzedawca może poprosić, aby Przedsiębiorca na prawach konsumenta w uwagach do Zamówienia zamieścił komunikat, że umowa dotycząca zamówionych Towarów jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. Oświadczenie takie stanowi informację dla Sprzedawcy, iż osoba je składająca korzysta z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca ma zawsze prawo weryfikowania takiego oświadczenia.
12.3. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z formularzy udostępnionych przez Sprzedawcę lub przesłać stosowną informację pisemnie na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna lub e-mailowo na adres: bok@edax.pl.
12.4. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać także z ogólnego formularza odstąpienia udostępnionego w formie elektronicznej na Stronie w zakładce „Chcę zwrócić produkt”.
12.5. Jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta chce złożyć reklamację może skorzystać z ogólnego formularza reklamacji udostępnionego w formie elektronicznej na Stronie w zakładce „Chcę zareklamować produkt”.
12.6. W przypadku skorzystania przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z innej formy niż formularz, w celu sprawnej realizacji procesu zaleca się, aby w informacji kierowanej pisemnie lub e-mailowo podać następujące dane: imię i nazwisko, firmę, adres, NIP, numer Zamówienia, przedmiot umowy (Towar), którego dotyczy odstąpienie/reklamacja, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub reklamacji, numer faktury VAT wystawionej przez DAX Cosmetics. Podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu jest niezbędne w przypadku zapłaty za Towar za pobraniem.
12.7. Niezależnie od powyższego, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien udostępnić DAX Cosmetics dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta i/lub art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) Kodeksu cywilnego.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Wszystkie treści udostępnione na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.
13.2. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
13.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Przy czym Sprzedawca w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
13.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
 • wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 • zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • poprawę obsługi Klienta;
 • rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu,
 • zmianę danych Sprzedawcy (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).
13.5. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
13.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
13.7. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
13.8. Treści udostępniane na Stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, opinii i materiałów audiowizualnych nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
13.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.10. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………… data
Niniejszy formularz należy wypełnić oraz odesłać wraz z Towarem na adres: Omnipack-DAX, Aleja Katowicka 66/DC04/10, 05-830 Nadarzyn, a w przypadku wypełnienia samego formularza należy odesłać go za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: bok@edax.pl lub na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna.

Adres do zwrotu Towaru:
Omnipack-DAX
Aleja Katowicka 66/DC04/10
05-830 Nadarzyn

Imię i nazwisko: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………………….. r., która dotyczyła zakupu: (data zawarcia umowy/ złożenia Zamówienia)
Nazwa Towaru
……………………………………………………………………………………………………………
Numer Zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………
Data odbioru Towaru
…………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku do zwrotu (jeżeli Konsument wybrał wcześniej formę płatności za pobraniem)
…………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie takich towarów spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Złożone przez konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do otwartego towaru zostanie uznane za bezskuteczne, a otwarty towar zostanie zwrócony – w takim przypadku konsument ponosi koszty zwrotu towaru.……………………………………………………
Podpis
(jeżeli oświadczenie składane jest w formie pisemnej)
ZAŁĄCZNIK NR 2

………………………… data

Niniejszy formularz należy wypełnić oraz odesłać wraz z Towarem na adres: Omnipack-DAX, Aleja Katowicka 66/DC04/10, 05-830 Nadarzyn, a w przypadku wypełnienia samego formularza należy odesłać go za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: bok@edax.pl lub na adres: DAX Cosmetics, Duchnów ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna.

Adres do zwrotu Towaru:
Omnipack-DAX
Aleja Katowicka 66/DC04/10
05-830 Nadarzyn

Imię i nazwisko:………………………
Firma: ………………………………….
Adres:…………………………………
NIP: ……………………………………

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………………. r., która dotyczyła zakupu: (data zawarcia umowy/ złożenia Zamówienia)

Nazwa Towaru
……………………………………………………………………………………………………………
Numer Zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………
Data odbioru Towaru
…………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku do zwrotu (jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał wcześniej formę płatności za pobraniem)
…………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie takich towarów spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Złożone przez konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do otwartego towaru zostanie uznane za bezskuteczne, a otwarty towar zostanie zwrócony – w takim przypadku konsument ponosi koszty zwrotu towaru.
Jednocześnie oświadczam, że Umowa sprzedaży obejmująca ww. zakupiony/e Towar/y jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Na dowód powyższego poniżej wskazuję rodzaj prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
PKD (numer): ………………………Opis: ……………………………………………………………………
PKD (numer):……………………….Opis: ……………………………………………………………………
PKD (numer): ………………………Opis: ……………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis
(jeżeli oświadczenie składane jest w formie pisemnej)


Regulamin obowiązujący do 29.11.2022 (wycofany) - POBIERZ PDF

Regulamin obowiązujący do 27.05.2021 (wycofany) - POBIERZ PDF

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 (wycofany) - POBIERZ PDF

pixel