Datenschutzrichtlinie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DAX COSMETICS

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DAX COSMETICS sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie, ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna (dalej: „DAX”, „administrator” lub „my”)

2. Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy punkt kontaktowy. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z przysługujących z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z nami:

 • drogą korespondencyjną – DAX COSMETICS sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna,
 • drogą mailową – twojedane@dax.com.pl,
 • drogą telefoniczną – 22 779 05 00.

3. Przetwarzanie danych

3.1.Klienci – jeśli należą Państwo do grona naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, to:

 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
 • W przypadku klientów indywidualnych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, login.
 • W przypadku klientów biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, login, nazwę firmy, NIP, Regon.
 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową - przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych produktów i usług.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.2.Zarejestrowani użytkownicy – jeśli posiadają Państwo konto użytkownika w naszym sklepie, to:

 • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności na ułatwieniu procesu zakupowego oraz utrzymywaniu relacji pomiędzy nami, a Państwem. Pozostałe przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4. Dane związane z realizowanymi zamówieniami przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W przypadku użytkowników indywidualnych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, login oraz informacje zebrane poprzez pliki „cookies”, w szczególności informacje dot. używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, IP komputera, nawigacja, przewijanie, ruch kursora.
 • W przypadku użytkowników biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, login, nazwę firmy, NIP, Regon oraz informacje zebrane poprzez pliki „cookies”, w szczególności informacje dot. używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, IP komputera, nawigacja, przewijanie, ruch kursora.
 • Dane związane z kontem użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta. Dane związane z realizowanymi zamówieniami będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową - przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych produktów i usług.

3.3.Goście – jeśli jedynie odwiedzają Państwo nasz sklep internetowy bez dokonywania zakupów, to:

 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na stronę naszego sklepu serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
 • Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na przedstawieniu naszej oferty.
 • Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

3.4.Subskrybenci newsletterów – jeżeli zapisali się Państwo do bazy subskrybentów przesyłanych przez nas informacji handlowych (marketingowych i remarketingowych), to:

 • Dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych będą obejmować adres e-mail (ewentualnie dodatkowo imię i/lub nazwisko).
 • Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w pkt. 5.
 • Newslettery są przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu i remarketingu bezpośredniego. Nasze newslettery przygotowywane są w oparciu o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizowaniu lub prognozowaniu aspektów dotyczących m.in. zachowań, zainteresowań, preferencji.
 • Więcej informacji o newsletterze wRegulaminie.

4. Inne podstawy przetwarzania

Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3, w określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

4.1.W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

4.2.Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • przesyłania powiadomień dotyczących statusu Państwa zamówienia drogą SMS-ową lub mailową,
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
 • promocji firmy oraz naszych produktów i usług,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
 • archiwizacji.

Wskazujemy również, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań marketingowych służących promocji firmy, jej produktów i usług mogą być przekazywane również w zewnętrznych regulaminach, politykach, klauzulach i obowiązkach informacyjnych. Informacje te przekazujemy w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych w celu realizacji przedmiotowych usług.

5.Prawa

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą skorzystać Państwo z następujących praw:

5.1.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

5.2.Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

5.3.Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

5.4.Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia,
 • w oparciu o art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Państwa dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

5.5.Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw.

5.6.Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

5.7.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji powinni Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.

Nie mogą Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

5.8.Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

5.9.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

5.10.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest za pośrednictwem:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem:https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 lub w punkcie 2.

6. Źródła danych osobowych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo samodzielnie, z własnej woli. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych produktów i usług.

7. Odbiorcy danych osobowych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym zajmującym się dostawą (DPD, InPost, Poczta Polska itp.).

Na potrzeby obsługi naszego sklepu internetowego możemy również korzystać z dostawców usług fulfillment, czyli podmiotów zapewniających obsługę logistyczną. W tym celu będziemy korzystać z usług firmy Omnipack.

Odbiorcami Państwa danych są także dostawcy usług płatniczych. Zależnie od tego, którego dostawcę Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do wybranego przez Państwa dostawcy. Niektórzy dostawcy gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy.

W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze, podmioty świadczące usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne.

Wskazane powyżej podmioty będą odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji, w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma IAI S.A. będąca operatorem sklepu internetowego (dostawca platformy Ido Sell Shop). IAI S.A. przetwarza Państwa dane jako podmiot przetwarzający na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia.

W celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji osób odwiedzających nasz sklep internetowy korzystamy z usług firmy INIS sp. z o.o., właściciela aplikacji Revhunter. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem aplikacji Revhunter dostępne są pod adresem https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci. Do realizacji tego celu wykorzystywane są pliki „cookies” - szczegółowe informacje na ich temat znajdą Państwo w pkt. 9.

8. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

9. Logowanie z wykorzystaniem wspólnego konta

Nasz sklep internetowy umożliwia wygodne logowanie za pomocą danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) stosowanych w koncie Google (Gmail), w serwisie Facebook oraz w portalu LinkedIn. Wskazane serwisy społecznościowe są pierwotnymi administratorami Państwa danych osobowych, natomiast DAX jest odbiorcą danych. DAX staje się administratorem Państwa danych przekazanych poprzez serwisy społecznościowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do utworzenia lub logowania do konta oraz realizacji zamówienia. Żadne inne Państwa dane nie będą pozyskiwane.

Wykorzystanie logowania za pośrednictwem wspólnego konta jest całkowicie dobrowolne – samodzielnie decydują Państwo o udostępnieniu swoich danych na potrzeby logowania sklepu internetowego za pomocą konta w innym serwisie.

Osoby ceniące sobie wygodę mogą korzystać z dystrybucji tożsamości między różnymi usługami i logowania za pomocą wspólnego konta. Jeżeli jednak przykładają Państwo dużą wagę do prywatności rekomendujemy utworzenie oddzielnego konta w naszym sklepie internetowym z wykorzystaniem oddzielnych danych dostępowych w postaci indywidualnego loginu oraz hasła.

10. Pliki „cookies”

Nasz sklep internetowy korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies” to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa komputerach - za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 • Chrome™
 • Firefox™
 • Internet Explorer™
 • Opera™
 • Safari™

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez nasz sklep internetowy, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego działania.

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 • dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do Państwa preferencji,
 • prezentowania treści o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym dostosowanych do Państwa preferencji,
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.

11. Analityka internetowa

Możemy wykorzystywać również pliki „cookies” zamieszczane przez partnerów DAX, umożliwiające wyświetlanie reklam i rozliczanie ich efektów. Będą to Google Analytics.

Gromadzone przez nas dane mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili opartych m. in. na zainteresowaniach oraz ich aktywności na naszych stronach internetowych.

Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych produktach lub usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych.

W ramach naszego sklepu internetowego możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Dane te będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności sklepu internetowego, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszego sklepu internetowego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności.

11.1.Zastosowanie Google Analytics na potrzeby analityki internetowej

Nasz sklep internetowy używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google, Inc. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład za pomocą plików „cookies”. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszego sklepu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

11.2.Zastosowanie Edrone na potrzeby automatyzacji marketingu

Wskazana platforma umożliwia nam zbieranie danych dotyczących dokonywanych przez Państwa zakupów. Do tego celu wykorzystujemy pliki „cookies”. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane na potrzeby prezentowania Państwu spersonalizowanych reklam, ściśle dopasowanych do Państwa zainteresowań i potrzeb a także wysyłki cyklicznych wiadomości o charakterze marketingowym do określonych grup odbiorców. Zaawansowane oprogramowanie pozwala na dokładne rekomendacje oparte o Państwa zamówienia oraz zainteresowanie naszymi produktami.

12. Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z:

 • konieczności dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa lub nowych standardów prywatności,
 • orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • zmiany interpretacji przepisów lub nowych rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmiany danych kontaktowych, teleadresowych,
 • poszerzenia naszej oferty (jeżeli ma to wpływ na przetwarzanie danych osobowych),
 • zmian technologicznych,
 • konieczności usunięcia lub sprostowania omyłek pisarskich.

Zaktualizowana 30.11.2022 r.

pixel