Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAX COSMETICS

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 • DAX Cosmetics – podmiot prowadzący Sklep internetowy DAX Cosmetics, czyli DAX Cosmetics sp. z o.o., z siedzibą w Duchnowie, ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, KRS: 0000020589, NIP: 5321708188, Regon: 016134490.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego DAX Cosmetics.
 • Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego DAX Cosmetics.
 • Sklep internetowy DAX Cosmetics – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 • Sklep - Sklep internetowy DAX Cosmetics.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym DAX Cosmetics.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy DAX Cosmetics, a Klientem zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego DAX Cosmetics.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sklep prowadzony jest przez DAX Cosmetics.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu oraz warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu.

2.4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty e-mail,
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome™, Firefox™, Internet Explorer™, Opera™ lub Safari™ z włączoną obsługą Java Script.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2. Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DAX Cosmetics Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków określonych niniejszym Regulaminem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej DPD,
 • Poczty Polskiej,
 • paczkomatów InPost.

5.3. Dostawa zagraniczna do krajów europejskich takich jak Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy odbywa się za pośrednictwem DPD i Global Express.

5.4. Dostawa zagraniczna do krajów europejskich takich jak Białoruś, Cypr, Norwegia, Rosja, Ukraina odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.5. Dostawa zagraniczna do krajów pozaeuropejskich takich jak Australia, Brazylia, Hong Kong, Izrael, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.6. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

 • za pobraniem przy odbiorze towaru,
 • płatnością za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych online,
 • płatnością za pomocą tzw. szybkiego przelewu bankowego przy wykorzystaniu systemu transakcji płatniczych online.

6.3. Klient, który wybrał opcję płatności kartą zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia (lub poinformowanie Sklepu o potrzebie wydłużenia czasu przeznaczonego na dokonanie płatności).

6.4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w podanym terminie zamówienie zostaje usunięte.

6.5. Przesyłki opłacone kartą płatniczą realizowane są po otrzymaniu autoryzacji płatności.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować DAX Cosmetics o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą pisemną na adres: DAX Cosmetics sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, Duchnów, 05-462 Wiązowna lub mailowo na adres: sklep@dax.com.pl.

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obligatoryjne, jednak do prawidłowego odstąpienia od umowy niezbędne jest podanie danych w określonym przez niego zakresie, tj.: imienia i nazwiska Konsumenta, adresu Konsumenta, przedmiotu umowy (Towaru), daty zawarcia umowy, daty odstąpienia od umowy. Podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu jest niezbędne w przypadku zapłaty za Towar za pobraniem. Zgłoszenie odstąpienia od umowy Konsument powinien opatrzyć swoim podpisem.

7.5. Zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do sprzedaży ze względów higienicznych oraz z uwagi na ochronę zdrowia. Otwarcie takich Towarów spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Złożone przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do otwartego Towaru zostanie uznane za bezskuteczne, a otwarty Towar zostanie zwrócony – w takim przypadku Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

8. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy DAX Cosmetics zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. DAX Cosmetics może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.4. Zwroty rzeczy należy kierować na adres: DAX Cosmetics sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, Duchnów, 05-462 Wiązowna. Zwrotów należy dokonywać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował DAX Cosmetics o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.6 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. DAX Cosmetics jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) – 556(3) i kolejnych Kodeksu cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie na adres: DAX Cosmetics sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, Duchnów, 05-462 Wiązowna lub mailowo na adres: sklep@dax.com.pl. DAX Cosmetics zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. DAX Cosmetics podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

10.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres: DAX Cosmetics sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, Duchnów, 05-462 Wiązowna lub mailowo na adres: sklep@dax.com.pl.

10.3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel